''There is always hope...''Ιωννης Κανδης
Λγα Λγια
Google


Internet
http://7lyk-kallith.att.sch.gr

Μαθητικ Συμβολια 
...
Ενημερωθετε απ το
ημερολγιο του
Σχολεου μαςe-class 7Μπορετε να αποκτσετε πρσβαση στα
ηλεκτρονικ μαθματα του Σχολεου
μας πατντας
εδ
Στην ναζτηση Μαθημτων, στο πεδο 
νομα Σχολεου, πληκτρολογστε
7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΛΛΙΘΕΣ και 
επιλξτε το αντστοιχο μθημα.

Portal
· Home
· Picasa
· Top 10
· Web Links
· 
· 
· 
· 
· 
· 
&
Update by U.S. Naval Observatory

Click here for more information
Moon
Update by NASA Goddard Space Flight Center

Click here for a larger image
Sun

Block created for PHPNuke 6 .0 by Chris Karakas

RSS e-Emph@sis
RSS ...
·last page

" target="new">Object Not Found

...

Anonymous "

Το νερ γνεται κατακκκινο, καθς τα

σφαγιασμνα κτη ξεβρζονται στην ακτ

των νσων Φερες της Δανας. Το σκηνικ

εναι τουλχιστον αποκρουστικ, αποτε-

λε ωστσο σημαντικ μρος της μακρο-

χρνιας παρδοσης του τοπικο πληθυ-

σμο και εφσον το συγκεκριμνο εδος,

οι φλαινες-πιλτοι, δεν απειλονται με

εξαφνιση, εκατοντδες εξακολουθον

να θανατνονται κθε χρνο.

Σμερα, μως, φανεται πως ,τι δεν

πτυχαν εδ και δεκαετες οι οικολογικς

οργανσεις θα το πετχει ο βιασμς του

περιβλλοντος απ τον νθρωπο. Το κρ

ας των φαλαινν εναι πλον μολυσμνο με ψευδργυρο, αλλ και με τις επικνδυνες ουσες PCB και DDT…

 
Δηλητριο...

Καθυστρηση στον χρνο αντδρασης του

εγκεφλου, δυσκολες στη γλσσα και την

κφραση, επιπλοκς στη μνμη, νοητικ

υστρηση αποδδονται στην κατανλω-

ση κρατος φλαινας. Δεχμενοι τη σφο-

δρ κριτικ των οργανσεων εδ και δε-

καετες, οι κτοικοι των νησιν Φερες δι-

αρρηγνουν τα ιμτι τους για να υπερα-

σπιστον το κυνγι των φαλαινν. Κανες

τους δεν θα περμενε πως αυτ η τσο ση-

μαντικ για την παρδοση και την οικο-

νομα τους πρακτικ θα θετε σε κνδυνο

την υγεα του τοπικο πληθυσμο.

Ερευνες ετν δειξαν πως εκατοντδες

παιδι στο νησιωτικ σμπλεγμα του β-

ρειου τλαντικο παρουσιζουν νευρο-

λογικ συμπτματα.

Σμφωνα με τα αποτελσματα των

ερευνν, η ρπανση του περιβλλοντος

χει μεταδοθε και στα γιγαντιαα θαλσ-

σια θηλαστικ που εναι πλον μολυσμνο με υδρργυρο, επικνδυνο για τη δημσια υγεα...

Ελεγχμενο κυνγι

Oι εικνες απ το κυνγι των φαλαινν

στα Φερες καναν για πρτη φορ τον

γρο του κσμου τη δεκαετα του 1980,

προκαλντας σοκ σε μια περοδο που η

προστασα του κτους βρισκταν στην

ατζντα των διεθνν περιβαλλοντικν ορ-

γανσεων. Οι φλαινες-πιλτοι οδηγο-

νται στους στενος κλπους και τις παρα-

λες του νησιωτικο συμπλγματος και στη

συνχεια πλττονται με γντζους κατ μ-

κος της σπονδυλικς τους στλης, βρσκο-

ντας τον θνατο απ αιμορραγα. Το θ-

αμα που προκπτει εναι ανατριχιαστικ,

μως οι κτοικοι των νησιν που διοικη-

τικ ανκουν στη Δανα εγερουν βσιμα

επιχειρματα ενντια στις εκκλσεις που

δχονται για να σταματσουν αυτ την αι-

ματηρ παρδοση.

Ο πληθυσμς της φλαινας-πιλτου αγ-

γζει το να εκατομμριο, εν κθε χρνο

στα Φερες σφαγιζονται λιγτερες απ

950, αριθμς δηλαδ που δεν δναται να

προκαλσει πρβλημα στο εδος. Επιπλον,

το κρας της φλαινας αποτελε εδ και αι-

νες μρος της διατροφς των 50.000 κα-

τοκων του νησιωτικο συμπλγματος, οι

οποοι δηλνουν τι η αντικατσταση αυ-

τς της διατροφικς συνθειας με κρας

εισαγωγς εναι περισστερο ζημιογνα

για το περιβλλον. Παρ’ λα αυτ, η πα-

γκσμια υποβθμιση του περιβλλοντος

δεν θα μποροσε να αφσει ανεπηρα-

στες τις διες τις φλαινες. «Η βιομηχανι-

κ ρπανση περν στο νερ και κατακ-

θεται στον βυθ των ωκεανν. Βρισκμε-

νες στην κορυφ της διατροφικς πυρα-

μδας και ταξιδεοντας σε λα τα μκη και

τα πλτη των ωκεανν, οι φλαινες κατα-

λγουν να επηρεζονται σε μεγλο βαθ-

μ», δηλνει ο Παλ Βιχε, επικεφαλς της
υπηρεσας Δημσιας Υγεας των Φερες

και υπεθυνος για τις ρευνες που διεξ-

γονται εδ και 20 χρνια. Ο Βιχε εξετζει

ομδες παιδιν που γεννθηκαν τη δεκα-

ετα του 1980 και των οποων οι μητρες

κατανλωναν κρας φλαινας κατ τη δι
ρκεια της εγκυμοσνης. Οι μικρτερες

μεγαλτερες νευροπαραλυτικς επιπλοκς

ταν εμφανες. Τα πνω απ 1.000 παιδι

που εξετστηκαν, τσο στα 7 σο και στα

14 τους χρνια, παρουσιζουν νοητικ κα-

θυστρηση διφορων μορφν, εν και οι

μητρες τους χουν ανησυχητικ εππεδα

PCB στον οργανισμ τους.


ο υδρργυρος

Οπως ταν φυσικ, η αποκλυψη χει

κλονσει την κοινωνα των Φερες. Ο Β-

ιχε ετοιμζεται για νες ρευνες στα παι-

δι που πλον χουν συμπληρσει το 21ο

τος της ηλικας τους, στε να διαγνσει

τις μακροπρθεσμες συνπειες.

Ωστσο, η προηγομενη εμπειρα που

υπρχει απ την κατανλωση κρατος μο-

λυσμνου με υδρργυρο δεν αφνει πολ-

λ περιθρια για αισιοδοξα. Στην Ιαπω-

να, ο υδρργυρος που ριχναν οι βιομη-

χανες στη θλασσα το διστημα 1932-

1968 πρασε στην τροφικ αλυσδα μ-

σω των ψαριν, προκαλντας προβλ-

ματα παρλυσης σε χιλιδες τομα και

τη γννηση παιδιν με δυσπλασα. Η πε-

ρπτωση των νησιν Φερες μως εναι

διαφορετικ. Η ευρτερη θαλσσια πε-

ριοχ απ τη Σκοτα μχρι και την Ισλαν-

δα, που βρσκεται το νησιωτικ σμπλεγ-

μα, εναι μα απ τις πιο καθαρς στον κ-

σμο. Οι κτοικοι πληρνουν με το σημα-

ντικ τμημα της υγεας τους το «φαιν-

μενο του ντμινο» που προκαλε ξεκθα-

ρα πλον η παγκσμια υποβθμιση του περιβλλοντος.


υγεα

Καθυστρηση στον

χρνο αντδρασης

του εγκεφλου,

δυσκολες στη

γλσσα και την κ-

φραση, επιπλοκς

στη μνμη, νοητικ

υστρηση εναι κ-

ποιοι απ τους κιν-

δνους που προ-

κπτουν απ την

κατανλωση κρα-

τος φλαινας

Οι φλαινες οδηγονται σε στενος κλπους καιστη συνχεια πλττονται με γντζους στη σπονδυλικ στλη, πεθανοντας τσι απ αιμορραγα!!!

τις σκοτωνουν για... Επιστημονικους λογους
Η θανατωσΗ

φαλαινν για την καταν-
λωση του κρατς τους και λλους εμπορι-

κος λγους χει απαγορευτε απ το 1986.

Ωστσο, αρκετς χρες με μεγλη παρ-

δοση στη φαλαινοθηρα βρσκουν συχν

πολλ «παραθυρκια» στην ισχουσα νο-

μοθεσα, συνεχζοντας το κυνγι των θα-

λσσιων θηλαστικν. Για παρδειγμα, η Ια-

πωνα, η χρα που χει προκαλσει το πα-

γκσμιο κοιν ασθημα με τους μεγλους

αριθμος φαλαινν που θανατνει κθε

χρνο (πνω απ 1.000), προφασζεται επι-

στημονικος λγους, εν στα νησι Φερ-

ες επιτρπεται το κυνγι της, αφο η φλαι-

να-πιλτος χει ταξινομηθε ως εδος δελφινιο.http://img81.imageshack.us/img81/6222/falainaxv9.jpg
http://www.realnews.gr/uploads/cover/realplanet.pdf

"
 
· 
·  7lykkall


:

Article Rating
Average Score: 0
: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad